GEOram s.r.o.
Geodetické práce

Online kancelária

Mobil: 0907/418 092
info@geodet-senec.sk
Služby - ponúkame:

Vyhotovenie geometrických plánov :

 • na oddelenie nehnuteľností a pozemkov
 • na úpravu hranice nehnuteľností a pozemkov
 • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a pozemkom
 • na zameranie stavby ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby
 • na zameranie rozostavanej stavby pre potreby banky
 • na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov a ich častí
 • na oddelenie pôvodných nehnuteľností a pozemkov
 • na vyznačenie vecného bremena

 

Vytyčovacie práce:

 • vytýčenie hraníc pozemkov
 • vytýčenie základov stavebných objektov ( rod. domov, garáži, výrobných hál...)

 

Ostatné geodetické práce:

 • identifikácia pozemkov a stavebných objektov
 • zákres do digitálnej mapy - Bratislava
 • polohopisné a výškopisné meranie terénu pre potreby projektanta
 • porealizačné merania inžinierskych sietí
 • účelové mapy
 • vybavenie zákresov od správcov inžinierskych sietí
 • a iné práce podľa požiadaviek

 

Dodacie lehoty:

 • Pri geometrickom plané : po dôkladnom zameraní, následnom spracovaní a overení správou katastra nehnuteľností je lehota 1-2 týždne, kým sa dostane klientovi do rúk
 • Pri iných prácach : podľa náročnosti zákazky